Профил на купувача Градска художествена галерия


ПЪТЯТ
ПЪТЯТ
ул. Гладстон 32, Откриване : 14.05.2020, 10:00 ч.

ПЪТЯТ  (ПРОДЪЛЖВАМЕ ЗАЕДНО)

Едно изследване на Емил Миразчиев

 

От 14 май до 12 юни 2020 един от най-разпознаваемите български визуални артисти Емил Миразчиев ще ни направи свидетели на различните техники и технологии в развитието на изкуството през последните 60 години, стартирайки от експерименти в класическите графични техники (литография, офорт), минавайки през ръчно лята хартия, колажир и фуртажи, фотография, видео, обекти, инсталации. Ще ни потопи в един процес, в който нещата следват овладения професионализъм на традиционните и на чисто новите авторски техники и технологии. Ще видим и акции в обществени (социални, политически, културни, медийни) пространства с участието на публика, творци, политици, медийни активисти. Засягат се различни теми със социална, културна и политическа проблематика, като банковата система, правото на творческо изразяване, демократичното развитие, правата на гражданите, екологията и политическите вмешателства.

Това е изложба в развитие и показва един ПЪТ – процес на изследване на естетическо, художествено и обществено въздействие на творчеството на Емил Миразчиев, един от активните автори в областта на съвременното изкуство. Изложбата запознава с процесите на динамика на традиционни техники и нови форми в областта на визуалното изкуство.

 

Тук може да видите първа и втора част на авторсия виртуален тур.

 

Експозицията е с висока художествена стойност, демонстрирайки различни изразни средства и медии в областта на съвременното изкуство. Проекти като този са от изключителна важност за младата аудитория и студенти. Те им дават възможност да се запознаят на живо с изразните средства на съвременното изкуство в най-широк спектър. Самият проект е в развитие и продължава, докогато авторската активност позволява да се реализират отделните етапи.

 

За контакти с Емил Миразчиев:

+359 888529224

Emil Mirazchiev's Web Site

 

 

 

Емил Миразчиев е завършил графика в НХА, София (1986). Специализира графични техники в Лайпциг (1989). Работи в областта на графиката, видеоарта, фотографията, инсталацията, обекта и новите медии. Той е един от основателите на група “Ръб”, емблематична за развитието на неконвенционалните форми в съвременното концептуално изкуство на България. Автор и ръководител е на международен проект “Графично ателие” – Пловдив, Фасада видео фестивал, Фестивал на светлината ЛУММИКС, председател на Сдружение “Изкуство днес”, художествен директор на Център за съвременно изкуство “Баня Старинна”, Пловдив (1995-2016). Инициатор (2010) и художествен директор (2013)  на Пловдив - Европейска столица на културата 2019.

В творбите му доминира желанието да провокира сетивата със средствата на минималистичната естетика. В последните години активно работи в областта на акционизма в публичното пространство, социума и политиката.

Негови индивидуални изложби са:  “Обекти”, ръчно лята хартия, галерия “Binz 39”, Цюрих, галерия “Арт 36”, София, ГХГ - Пловдив (1996), изложба графика, галерия “Ата-Рай”, София (1998), видеоинсталация “Да разлаем кучетата”, ЦСИ, Пловдив (2000), „24 карата“ галерия Сариев.

Куратор и организатор е на изложбите и проектите: “Фронт за комуникация”, ЦСИ, Пловдив (1999-2001), “Седмица на съвременното изкуство” – “Видеоарт” (1998), “Рефлексии” (2003), “Идеалът” (2004), Музеят Ръб (2016), Изкуство. Без граници. Пловдив (2019), Градски мечти - HEICO - "Наследство, идентичност и комуникация в европейските практики на съвременното изкуство" (2012),  “Четирима от “Ръб” – изложба в посолството на Швейцария, София (2000). Участва в множество национални и международни събития:

“Континентална закуска”, Октомврийски салон, Белград (2004), ХХVI биенале на графичните изкуства, Любляна (2005), “Критика на чистия образ – между ментето и цитата”, ЦСИ, Пловдив (2005), Триенале на съвременното изкуство - Прага (2008). Присъдени са му: награда от I международно триенале на графиката, София (1995), награда за графика, Изкуство върху хартия, София (1997), награда на Съюза на българските художници и фонд ПИБ, IХ международно биенале на графиката, Варна (1997), награда за графика на Дружеството на пловдивските художници (1995, 1998), награда за автор от Югоизточна Европа, Международно триенале на графиката, София (2001).

Живее и работи в Пловдив

 

 

 

Emil Mirazchiev graduated Graphics at the National Academy of Arts, Sofia (1986). He specialised graphic techniques in Leipzig (1989). He works in graphics, video art, photography, installation, object and new media.  One of the founders of the Plovdiv group Edge, emblematic for the development of unconventional forms in contemporary conceptual art of Bulgaria, author and head of the Graphic Studio international project – Plovdiv, Facade Video Festival, LUMMIX Light Арт Festival, President of the Art Today Association, Art Director of the Centre for Contemporary art, Ancient Bath, Plovdiv( 1995-2016). His works are dominated by the wish to provoke the senses using the means of minimalist aesthetics. In recent years, he has been actively working in the field of action in the public space, society and politics. His individual exhibitions are: Objects Exhibition, hand-made paper, Binz 39 Gallery, Zurich, Art 36 Gallery, Sofia, City Art Gallery Plovdiv (1996), Graphics Exhibition, Ata-Rai Gallery, Sofia (1998), Wag the Dogs video-installation, Centre for Contemporary Art, Plovdiv (2000), 24 Carats, Sariev Gallery He is curator and organiser of the exhibitions and projects Front for Communication at the Centre for Contemporary Art, Plovdiv (1999-2001), Contemporary Art Week – Videoart (1998), Reflexions (2003), The Ideal (2004), The Edge Museum (2016), Art. No Borders. Plovdiv (2019), Urban Dreams - HEICO - "Heritage, Identity and Communication in European Contemporary Art Practices" (2012).  , Four of Edge, Exhibition at the Embassy of Switzerland, Sofia (2000). He has participated in national and international events: Continental Breakfast, October Salon, Belgrade (2004), 26th Biennale of Graphic Arts, Ljubljana (2005), Criticism of the Pure Image – between the Fake and the Quotation, Centre for Contemporary Art, Plovdiv (2005), Triennial of Contemporary Art Prague (2008).  He has received the award from the First International Triennale of Graphics, Sofia (1995), award for graphics, Art on Paper Exhibition, Sofia (1997), award of the Union of Bulgarian Artists and Help Art in Bulgaria Fund, Ninth International Biennale of Graphics, Varna (1997), award for graphics of the Society of Plovdiv Artists (1995,1998), award for author from Southeastern Europe, Third International Triennale of Graphics, Sofia (2001).

Lives and works in Plovdiv

 Градска художествена галерия