Профил на купувача Градска художествена галерия


ЧУЙТЕ НИ - АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ
ЧУЙТЕ НИ - АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ
ул. Княз Александър I 15, Откриване : 04.04.2019, 19:00 ч.

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА "ЧУЙТЕ НИ - АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ / LISTEN TO US - ARTISTIC INTELLIGENCE"

(for English version scroll down)

Творби от колекцията на „Дойче телеком“
Куратори: Nathalie Hoyos и Rainald Schumacher

Координатор: Димитрина Петрова.
4 април – 30 юни 2019 г.

„ЧУЙТЕ НИ – АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ“ е покана за задълбочено вслушване в творби, носещи послание, което не се ограничава в думи и език – тяхното визуално присъствие е изградено от очертания, цветове и форми, формулирано от чувства и емоции.
Със своя художествен интелект произведенията подхождат от множество ъгли, за да посочат, обходят и разкрият сложни и противоречиви теми.
Падането на Берлинската стена през 1989 г. положи основата за преодоляването на десетилетното разделение на Европа на Изток и Запад, на капитализъм и комунизъм, на демокрация и партийна диктатура. Настоящата изложба съдържа над 80 творби, създадени през изминалия тридесетгодишен период от повече от 40 художници, родени и израснали в Източна Европа. Всички те са преживели процеса на обществени сътресения, както в собствените си биографии, така и в тези на своите родители, баби и дядовци.
Художниците са съвременници, както на ежедневните малки, така и на големите драматични промени, през които обществата преминаха след изгонването от комунистическия рай.
Изложените произведения привличат внимание отвъд миналото, сочат към проблеми на настоящето и поставят въпроси, които засягат всички нас, които живеем в Европа. Чрез своите произведения художниците се опитват да разберат най-новата история по различен начин, да се освободят от призраците на миналото, да разберат настоящето и да погледнат в бъдещето.
Невин Аладаг, Анатоли Белов, Лъчезар Бояджиев, Яне Цаловски, Леван Челидзе, Даница Дакич, Брацо Димитриевич, Александра Доманович, Петра Ферианцова, Игор Грубич, Анета Гржешиковска, Нилбар Гюреш, Владимир Худек, Христина Ивановска, Правдолюб Иванов, Саня Ивекович, Никита Кадан, Ми Кафчин, Шейла Камерич, Лито Катоу, Лука Кеджо, Генти Корини, Ева Котаткова, Мария Куликовска, Нино Квиривишвили, Раденко Милак, Сиприан Мурешан, Лада Наконечна, Влад Нанка, Паулина Оловска, Роман Ондак, Дан Пержовски, Кристиан Радута, Степан Рябченко, Славс & Татарс, Недко Солаков, Младен Стилинович, Мартина Вачева.

Гост-художници: Димитър Генчев, Албена Михайлова-Бенджи, Сашо Стоицов, Красимир Терзиев

Изложбата се осъществява от Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC съвместно с „Дойче Телеком“ – „Колекция Телеком", OPEN ARTS Foundation и
Goethe-Institut Bulgarien

Медиаторската програма е разработена с подкрепата на образователните екипи на Museum Folkwang и на Berlin Biennale

Изложбата е представена в:
Тютюневият град / Tobacco City
Градска Художествена Галерия - Пловдив
ОИ "Старинен Пловдив" / Ancient Plovdiv Municipal Institute "Балабанова къща", "Къща Хиндлиян"
Художествена Галерия Златю Бояджиев
Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / "Ivan Vazov" National Library

 

 

 

Виртуална разходка в изложбата може да направите тук.
---

ENG
OPENING OF THE EXHIBITION "LISTEN TO US – ARTISTIC INTELLIGENCE"

Works from Art Collection Deutsche Telekom
Curated by Nathalie Hoyos and Rainald Schumacher

Coordinator: Dimitrina Petrova
04. April – 30. June 2019

LISTEN TO US – ARTISTIC INTELLIGENCE, is an invitation to listen attentively to the exhibited works of art, precisely because their statement is not restricted by words and language. Their visual presence is structured by shape, colour, form and formulated by their sensual and emotional power.
With all the artistic intelligence, they indicate, orbit and illuminate complex and often contradictory themes from many different angles at the same time.
The fall of the Iron Curtain some 30 years ago laid the foundation to overcome the decades-long division of Europe into East and West, into Capitalism or Communism, into democracy or party dictatorship. The more than 80 works in the exhibition have been created during these 30 years. They are from over 40 artists who grew up in Eastern European countries. These artists have experienced the process of the societal upheaval in their own biography and in that of their parents and grandparents.
They are contemporary witnesses of the dramatic big and many small changes that the societies have experienced since the expulsion from the communist paradise.
The works in the exhibition art draw attention beyond the past to current issues and questions that affect us all in Europe. They try to understand the younger history in a more differentiated way in order to be free of the ghosts of the past, to understand the present and to look into the future.
Nevin Aladağ, Anatoly Belov, Luchezar Boyadjiev, Yane Calovski, Levan Chelidze, Danika Dakić, Braco Dimitrijević, Aleksandra Domanović, Petra Feriancova, Igor Grubić, Aneta Grzeszykowska, Nilbar Güreş, Vladimir Houdek, Hristina Ivanoska, Pravdoliub Ivanov, Sanja Iveković, Nikita Kadan, Mi Kafchin, Šejla Kameric, Lito Kattou, Luka Kedžo, Genti Korini, Eva Kot’átková, Maria Kulikovska, Nino Kvrivishvili, Radenko Milak, Ciprian Mureşan, Lada Nakonechna, Vlad Nancă, Paulina Ołowska, Roman Ondak, Dan Perjovschi, Cristian Răduţă, Stepan Ryabchenko, Slavs & Tatars, Nedko Solakov, Mladen Stilinović, Martina Vacheva
Invited artists:, Dimitar Genchev, Albena Mihaylova-Benji, Sasho Stoitzov, Krassimir Terziev

The exhibition is made possible by Пловдив - Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC in partnership with Goethe-Institut Bulgarien , Deutsche Telekom – Art Collection Telekom, OPEN ARTS Foundation and the Градска Художествена Галерия - Пловдив

The mediation program is developed with support by the educational team of Museum Folkwang and Berlin Biennale.

The exhibition takes place at the
Тютюневият град / Tobacco City
Градска Художествена Галерия - Пловдив
ОИ "Старинен Пловдив" / Ancient Plovdiv Municipal Institute
Balabanov House
Hindlyan House
Художествена Галерия Златю Бояджиев
Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / "Ivan Vazov" National Library

 

 

Virtual walk of the exhibition here.

 Градска художествена галерия