Профил на купувача Градска художествена галерия

Договор за реставрация на ГХГ

Дата на публикуване 10.06.2019

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП

Дата на публикуване 26.10.2018

Публично състезание с предмет:

„Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“ Настоящата поръчка е свързана с  изпълнение на Втори етап от одобрените технически проекти за -  Реставрация и реновиране на основната сграда с местонахождение УПИ I-519.1134, кв. 123, Старинна Градска част, ул. „Съборна” №14А, гр. Пловдив/ПИ с идентификатор 56784.519.1134/.

Дата на публикуване - 18.07.2018 г.

Публично състезание с предмет:

„Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“ Настоящата поръчка е свързана с изпълнение на Втори етап от одобрените технически проекти за - Реставрация и реновиране на основната сграда с местонахождение УПИ I-519.1134, кв. 123, Старинна Градска част, ул. „Съборна” №14А, гр. Пловдив/ПИ с идентификатор 56784.519.1134/.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“, в изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“.

Градска художествена галерия