Профил на купувача Градска художествена галерия

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“, в изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“.

Градска художествена галерия